A96CF90685D7186EAA802F1E8E6B72E3
top of page
Image by Adrien Olichon

Our Founder

Katta Vishwak Sena Reddy

Katta Vishwak Sena Reddy

Founder & CEO

bottom of page